REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI MAJÍ AUTOMATICKY SLEVU -10%. PRO MONTÁŽNÍ FIRMY, SPOLEČNOSTI, KTERÉ DĚLAJÍ CELÉ TECHNOLOGICKÉ CELKY JSOU SLEVY INDIVIDUÁLNÍ.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po-pá: 7 - 18 h
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

  1. Úvod
  2. ZÓNY VÝBUŠNOSTI

ATEX ZONY

Kategorie skupiny zařízení II

Kategorie 1


Zařízení kategorie 1 jsou vhodná pro použití v prostorech, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, tvořené směsí vzduchu s hořlavými plyny, parami nebo mlhami nebo prachovzduchovou směsí, velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často. Jsou vyžadována dvě nezávislá konstrukční ochranná opatření. Jsou určena pro použití do zóny 0 a 20, mohou však být použita i v zónách 1, 2 (příp. 21, 22).

Kategorie 2


Jsou určena pro použití v prostorech, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené směsí vzduchu s hořlavými plyny, parami, mlhami nebo prachovzduchovou směsí pravděpodobný. Bezpečnost musí být zajištěna i při často se vyskytujících poruchách zařízení. Jsou určena pro použití v zónách 1 a 21, mohou být použita také v zónách 2 a 22.

Kategorie 3

Jsou určena pro použití v prostorech, ve kterých vzniká výbušná atmosféra pouze zřídka a po krátké časové období. Tato zařízení zajišťují potřebný stupeň bezpečnosti při normálním provozu. Jejich použití je možné pouze v zóně 2 a 22.
Podle druhu výbušné atmosféry se zařízení jednotlivých kategorií označují písmenem:

G … pro výbušné směsi plynu, par, nebo mlh se vzduchem
D … pro výbušné směsi prachu se vzduchem

 

Značení elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

Příklad označení:


ce1026 ex II 2G E Ex tD de IIC T4 T80°C FTZÚ 04 ATEX 0054

Legenda:

1026 – Označení shody s evropskou legislativou a identifikační číslo notifikovaného ústavu. Označení CE je používáno výrobcem jako prohlášení, že má za to, že daný výrobek byl vyrobený ve shodě se všemi ustanoveními a požadavky směrnice 94/9/ES, které se na něj vztahují, a že byl podroben odpovídajícím postupům posuzování shody.

Specifické označení ochrany proti výbuchu
II … Skupina zařízení
2... Kategorie zařízení (vhodné pro použití do zóny 1)
G … Označení výbušné atmosféry, pro kterou je zařízení určeno (pro výbušné atmosféry tvořené směsí plynu, par, či mlh se vzduchem)
E Ex Ochrana podle evropských norem
tD … Typ nevýbušného provedení (ochrana závěrem)
IIC … Skupina výbušnosti plynů
T4 … Teplotní třída
T80°C … Povrchová teplota zařízení

FTZÚ 04 … EU notifikovaná zkušebna a rok vydání certifikátu
ATEX 0054 .. Číslo certifikátu
Skupina a kategorie zařízení:
I … pro použití v dolech a povrchových lokacích ohrožených důlním plynem a/nebo prachem (Kategorie M1, M2)
II … pro ostatní lokace (Kategorie 1, 2, 3)
Typ výbušné atmosféry:
G … směsi plynu, par, či mlh se vzduchem
D … výbušná atmosféra tvořena směsí prachu se vzduchem
Typ nevýbušného provedení
„d“ … pevný závěr
„e“ … zajištěné provedení
„p“ … závěr s vnitřním přetlakem
„i“ … jiskrová bezpečnost
„o“ … olejový závěr
„q“ … pískový závěr
„m“ … zalití zalévací hmotou
pD … ochrana vnitřním přetlakem
tD … ochrana závěrem
iaD neb ibD … ochrana jiskrovou bezpečností
mD … ochrana zalitím zalévací hmotou

pD; tD; iaD neb ibD; mD => Ochrana elektrických zařízení pro prostory s hořlavým prachem

Požadavky na výrobky určené pro použití v jednotlivých zónách


Základní požadavky na výrobky, které jsou určeny pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu, stanovuje NV č. 23/2003 Sb. v příloze č. 2., které je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES.

Zóna 0

Použitelná kategorie zařízení: 1G (XXXX II1 G)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zdroje iniciace nemohly stát aktivními ani v případě výjimečných událostí vztahujících se k zařízení.
Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany tak, aby:
• v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťoval alespoň jeden další nezávislý prostředek požadovanou úroveň ochrany nebo
• požadovaná úroveň ochrany byla zajištěna i v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch.
U zařízení s povrchy, které se mohou zahřívat, musí být přijata taková opatření, aby se zaručilo, že stanovené maximální povrchové teploty nebudou překročeny ani za nejnepříznivějších okolností.
Zařízení musí být navrženo tak, aby otevírání těch částí zařízení, které mohou být zdrojem iniciace, bylo možné pouze za klidového stavu nebo za jiskrově bezpečných podmínek. Kde není možné zařízení uvést do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na otevíratelnou část zařízení výstražný štítek.
Je-li to nutné, musí být zařízení vybaveno vhodnými dodatečnými blokovacími systémy.

Zóna 1


Použitelná kategorie zařízení: 2G (XXXX II2 G)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo vzniku iniciačních zdrojů, dokonce i v případě častých poruch nebo provozních chyb zařízení, se kterými se musí běžně počítat.
Části zařízení musí být navrženy a konstruovány tak, aby jejich stanovené maximální povrchové teploty nebyly překročeny ani v případě nebezpečí vznikajícího v abnormálních situacích předvídaných výrobcem.
Zařízení musí být navrženo tak, aby otevírání těch částí zařízení, které by mohly být zdrojem iniciace, bylo možné pouze za klidového stavu nebo přes vhodné blokovací systémy. Kde není možné zařízení uvést do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na otevíratelnou část zařízení výstražný štítek.

Zóna 2


Použitelná kategorie zařízení: 3G (XXXX II3 G)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo vzniku předvídatelných iniciačních zdrojů, které mohou vznikat při normálním provozu.
Při určených provozních podmínkách nesmějí povrchové teploty překročit stanovenou maximální povrchovou teplotu. Teploty vyšší mohou být ve výjimečných případech dovoleny pouze za předpokladu, že výrobce použije speciální dodatečná ochranná opatření.

Zóna: 20


Použitelná kategorie zařízení: 1D ( XXXX II1 D)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nedošlo k iniciaci přítomné prachovzduchové směsi ani v případě výjimečných událostí vztahujících se k zařízení.
Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany tak, aby:
a) v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťoval alespoň jeden další nezávislý prostředek požadovanou úroveň ochrany nebo
b) Požadovaná úroveň ochrany byla zajištěna i v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch.
Pokud je to nutné, musí být zařízení provedeno tak, aby prach mohl vstupovat do zařízení nebo z něj unikat pouze ve výslovně k tomu navržených místech. Tento požadavek musí splňovat rovněž kabelové vstupy a připojovací díly.
Aby se zabránilo vznícení rozvířeného prachu, musí být udržována povrchová teplota částí zařízení dostatečně nízko pod teplotou vznícení předpokládané prachovzduchové směsi.

Zóna 21


Použitelná kategorie zařízení: 2D (XXXX II2 D)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nedošlo k iniciaci přítomné prachovzduchové směsi ani v případě častého rušení nebo častých provozních chyb zařízení, se kterými je normálně nutno počítat.
Pro povrchové teploty, ochranu proti prachu a bezpečné otevírání částí zařízení platí stejné požadavky, jako u kategorie zařízení 1D.

Zóna 22


Použitelná kategorie zařízení: 3D (XXXX II3 D)
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nemohlo dojít k iniciaci prachovzduchové směsi iniciačními zdroji, jejichž vznik je pravděpodobný za normálních provozních podmínek.
Zařízení včetně kabelových vstupů a spojovacích dílů musí být provedeno tak, aby prach s ohledem na velikost jeho částic nemohl uvnitř zařízení vytvářet výbušnou prachovzduchovou směs ani se nemohl uvnitř zařízení nebezpečně hromadit.
Pro povrchové teploty platí stejné požadavky jako pro kategorii zařízení 1D.

 

Převzato:

Problematika nebezpečí výbuchu v návaznosti na požadavky a výběr elektroinstalace
a ochranných systémů
Učební texty k semináři

Autoři:
Ing. Martin Kulich (VVUÚ, a. s., Ostrava - Radvanice)
Ing. Martin Keltoš (Státní úřad inspekce práce)